Wyniki konkursu literackiego i plastycznego pt. „Ja i Ty – Twoja historia”
Sprawozdanie z posiedzenia komisji konkursowej w dniu 24.10.2017 r.

Prace literackie – I kategoria (wiek do 12 lat lub szkoła podstawowa)
I miejsce – Krzysztof Szczerkowski za opowiadanie „Ja i moja Mama” (Szkoła Podstawowa nr 24 w Zabrzu, klasa VIb)

Prace literackie – I kategoria (wiek do 12 lat lub szkoła podstawowa)
II miejsce – Alicja Żebrowska za opowiadanie „Ja i Ty” (Szkoła Podstawowa Nr 48 im. J. Ligonia w Katowicach, klasa VIb)

Prace literackie – I kategoria (wiek do 12 lat lub szkoła podstawowa)
III miejsce – Weronika Zgrzebska za opowiadanie „Tydzień na zwiedzanie Afryki” (Szkoła Podstawowa Nr 30 w Zabrzu, klasa VII)

Prace literackie – I kategoria (wiek do 12 lat lub szkoła podstawowa) Wyróżnienie – Milena Ochenkowska za opowiadanie pt. „Ja i Ty – Twoja historia” (Szkoła Podstawowa Nr 48 im. J. Ligonia w Katowicach, klasa IVa)

Prace literackie – I kategoria (wiek do 12 lat lub szkoła podstawowa) Wyróżnienie – Anna Goleniec za opowiadanie pt. „Ja i Ty – Twoja historia” (Szkoła Podstawowa Nr 48 im. J. Ligonia w Katowicach, klasa IVa)

Prace literackie – II kategoria (wiek od 13 lat) I miejsce – Agnieszka Sufranek za opowiadanie pt. „Nic wielkiego” (Społeczne Gimnazjum „Nasza szkoła” w Zabrzu, klasa II, opiekun: Katarzyna Zimkowska)

Prace literackie – II kategoria (wiek od 13 lat) II miejsce – Matylda Kosiorz za wiersz pt. „Podróż” (Społeczne Gimnazjum „Nasza szkoła” w Zabrzu, klasa III, opiekun: Joanna Stojewska);

Prace literackie – II kategoria (wiek od 13 lat) III miejsce – Łukasz Mazur za recenzję wystawy „Ja i Ty – W poszukiwaniu nowej solidarności” (Społeczne Gimnazjum „Nasza szkoła” w Zabrzu, klasa III, opiekun: Joanna Stojewska)

Prace plastyczne – I kategoria (wiek do 12 lat lub szkoła podstawowa) I miejsce – Emilia Cioska za pracę z motywem żniw (Szkoła Podstawowa Nr 48 im. J. Ligonia w Katowicach, klasa IVa)

Prace plastyczne – I kategoria (wiek do 12 lat lub szkoła podstawowa) II miejsce – Anna Goleniec za pracę z motywem serc (Szkoła Podstawowa Nr 48 im. J. Ligonia w Katowicach, klasa IVa)

Prace plastyczne – II kategoria (wiek od 13 lat) I miejsce dla 2 laureatów: – Paweł Stefański za pracę „Mądrość i Miłość” (Szkoła Zawodowa nr 7 w Zabrzu, klasa Ic, opiekun: Dorota Nowak), – Kamil Bosy za pracę z motywem dłoni (Gimnazjum nr 6 w Zabrzu, klasa IIIf, opiekun: Dorota Nowak);

Prace plastyczne – II kategoria (wiek od 13 lat) II miejsce – Tatiana Chmielarz za obraz olejny z motywem drzewa i rąk (Liceum Plastyczne „Animator” w Gliwicach, klasa Ia, opiekun: Elżbieta Skrodzka)

Prace plastyczne – II kategoria (wiek od 13 lat) III miejsce – Sara Charuk za pracę „Ja i Ty razem” (Gimnazjum Specjalne nr 39 im. Marii Montessori w Zabrzu, klasa II, opiekun: Agnieszka Rajs-Potoczny)

Wszystkim laureatom gratulujemy!

Regulamin konkursu literackiego i plastycznego
„JA i TY – Twoja historia”

towarzyszącego plenerowej wystawie pt. „JA i TY – W poszukiwaniu nowej solidarności”
pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO,
Konsula Generalnego Francji w Krakowie i Małgorzaty Mańki-Szulik – Prezydenta Zabrza,
Zabrze, Dom Muzyki i Tańca, 14 września – 25 października 2017 r.

I. Organizator konkursu

Konkurs literacki i plastyczny „JA i TY – Twoja historia”, zwany dalej konkursem, jest przedsięwzięciem regionalnym, będzie prowadzony na terenie Zabrza i regionu górnośląskiego. Organizatorem konkursu jest fundacja ART in ACTION w Krakowie we współpracy z Polską Akcją Humanitarną (PAH). Konkurs prowadzą pracownicy fundacji oraz działu edukacyjnego PAH w Krakowie. Koordynatorem konkursu ze strony organizatorów jest Sylvie Derdacki, e-mail: derdacki.sylvie@gmail.com lub s.derdacki@artinaction.pl, tel. kom. 504 57 54 79, oraz Tadeusz Szczepaniak, e-mail: tadeusz.szczepaniak@pah.org.pl, tel. kom. 602 116 556.

II. Cele konkursu:

 • zachęcić do odwiedzania wystawy „JA i TY” w Zabrzu, która dzięki kunsztowi fotografa, rozmiarom wystawy i wielkoformatowym zdjęciom jest atrakcyjna dla widzów w każdym wieku, także dla dzieci i młodzieży;
 • promować wartości humanizmu z różnych perspektyw dzięki opisom zdjęć i towarzyszącym wystawie tekstom wybitnych autorów;
 • promować miasto Zabrze i Polskę jako region i kraj otwarte na świat i liczące się w historii europejskiego humanizmu;
 • uwrażliwiać szeroką publiczność, szczególnie młodzież, na ważkie i aktualne tematy, przekazać rzetelne informacje;
 • rozbudzać zaangażowanie społeczne oraz zainteresowania sztuką i literaturą;
 • wyrabiać twórcze myślenie i pomysłowość;
 • umożliwić widzom, szczególnie dzieciom i młodzieży, zaprezentowanie swojego talentu artystycznego i literackiego.

III. Warunki i zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych bez względu na wiek i wykształcenie, szczególnie do uczniów szkół i liceów miasta Zabrze i regionu górnośląskiego.
 2. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę, organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.
 3. Temat konkursu: „JA i TY – Twoja historia”. Opowiedz ją słowem, obrazem lub dźwiękiem.
 4. Forma prac: dowolna forma i technika. Praca literacka: może być krótki lub dłuższy tekst, jak opowieść, wiersz, recenzja, esej; praca plastyczna: malarstwo, fotografia, kolaż, wideo lub inne dowolne techniki audiowizualne, preferowane są duże prace, co najmniej w formacie A3.
 5. Jury konkursu.
  Na potrzeby konkursu zostanie powołane jury, które oceni prace. W skład jury wejdą: nauczyciel plastyki, nauczyciel języka polskiego, organizatorzy konkursu, przedstawiciel miasta Zabrze.
 6. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
 • pomysłowość autorów,
 • walory estetyczne i jakość wykonania,
 • zgodność merytoryczna z tematem konkursu.
 1. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
 • do 12 lat,
 • od 13 lat.
 1. Jury może przyznać trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej i dowolną liczbę wyróżnień oraz nagród specjalnych.
 2. Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej oraz dla autorów prac wyróżnionych.
 3. Organizator konkursu przewiduje nagrody w postaci publikacji książkowych i płyt DVD dla opiekunów laureatów konkursu.
 4. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
 5. Organizator zastrzega, że uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na organizatora pełne prawa autorskie majątkowe nagrodzonych prac, co upoważnia organizatora do ich nieodpłatnej publikacji w dowolny sposób i w dowolnych mediach w kontekście wystawy „JA i TY” lub w związku z działalnością organizatorów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania z prac konkursowych, ich przetwarzania i publikowania bez honorarium z tytułu praw autorskich.
 7. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

IV. Termin i miejsce składania prac konkursowych

 1. Prace należy przesłać na adres (lub zostawić w sekretariacie): Dom Muzyki i Tańca, ul. gen. de Gaulle’a 17, 41-800 Zabrze, z dopiskiem „Konkurs JA i TY”, w terminie do 21 października 2017 r. (data stempla pocztowego).
 2. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje:
 • imię i nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza autor, jeżeli jest uczniem,
 • nazwę i adres autora (wraz z kontaktem telefonicznym i e-mailowym) oraz nazwę i adres szkoły, jeżeli jest uczniem,
 • imię i nazwisko rodzica, nauczyciela lub opiekuna, pod którego kierunkiem uczeń wykonał pracę, jeżeli autor ma mniej niż 18 lat.

V. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej fundacji ART in ACTION do dnia 24 października 2017 r.

Szkoły nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie do dnia 23 października 2017 r. Wszyscy uczestnicy konkursu są zaproszeni na finisaż wystawy, który odbędzie się we wtorek 24 października 2017 r. o godz. 18.00 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu wraz z projekcją filmową oraz rozdaniem nagród i dyplomów.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wysłanie pracy jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na opublikowanie swojego imienia i nazwiska, nazwy miejsca zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych organizatora i w publikacjach wydawniczych organizatora na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.
 2. Dane osobowe przekazane organizatorowi będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz ogłoszenia wyników na stronach internetowych organizatora i jego partnerów.
 3. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia