Statut Fundacji:

Celem Fundacji jest działalność kulturalna, artystyczna i edukacyjna oraz wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, która realizowana będzie poprzez:

 1. Promocję różnych dziedzin kultury i sztuki, a szczególnie malarstwa, muzyki, fotografii, twórczości filmowej, literackiej, teatralnej i multimedialnej;
 2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań artystycznych;
 3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii we wszelkich dziedzinach kultury i sztuki;
 4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju kultury i sztuki;
 5. Propagowanie postaw antydyskryminacyjnych i działań na rzecz praw człowieka;
 6. Upowszechnienie ekumenizmu, tolerancji i holistycznej wizji świata;
 7. Edukację artystyczną i ekologiczną;
 8. Edukację globalną i edukację rozwojową;
 9. Działania na rzecz mniejszości narodowych i uchodźców;
 10. Propagowanie integracji europejskiej;
 11. Inicjowanie i wspieranie społecznej i zawodowej aktywności obywateli, zwłaszcza z grup szczególnego ryzyka lub wykluczonych społecznie, w tym min. bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów, kobiet, młodzieży i dzieci;
 12. Inicjowanie i wspieranie działalności w zakresie edukacji, kultury i sportu, szczególnie osób zamieszkałych na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych;
 13. Promowanie i organizowanie wolontariatu;
 14. Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego, promocja idei zrównoważonego rozwoju i propagowanie wiedzy o aktualnym stanie naszej planety;
 15. Wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację projektów własnych, jak i  wspomaganie  innych organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich, a także poprzez promocję wolontariatu;
 16. Realizację działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazowej;
 17. Popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu wiedzy o teorii i historii sztuki, archeologii i środowisku naturalnym;
 18. Promocję dialogu między Unią Europejską i światem, szczególnie w dziedzinie sztuki i nauki;
 19. Promowanie zdrowego trybu życia, ekoturystyki, sportu i rekreacji;
 20. Promowanie produktów naturalnych, dobrych praktyk w rolnictwie i gospodarce, m.in. praw konsumenta i fair trade;
 21. Promowanie i wdrażanie nowoczesnych ekologicznych technologii budowlanych oraz tzw. zielonych technologii w energetyce i gospodarce odpadami;
 22. Stworzenie i prowadzenie placówki wystawienniczo-edukacyjnej spełniającej funkcje galerii, studia multimedialnego i telewizyjnego, biblioteki, kina cyfrowego, centrum seminaryjno-szkoleniowego.

Statutowe cele Fundacja może realizować w kraju i za granicą w formie zarówno odpłatnej, jak i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, poprzez organizowanie lub finansowanie:

 1. Wystaw stałych i czasowych;
 2. Spektakli, pokazów, koncertów i festiwali;
 3. Targów i przeglądów;
 4. Konkursów i zawodów, w tym, sportowych;
 5. Prelekcji, konferencji i seminariów w sprawach związanych z celami Fundacji;
 6. Inicjatyw oświatowych kierowanych do dzieci, młodzieży i studentów oraz innych grup społecznych, w tym seniorów, niepełnosprawnych i tzw. osób wykluczonych ze społeczeństwa;
 7. Produkcji filmów, programów i materiałów multimedialnych dotyczących realizacji celów Fundacji;
 8. Prac nad katalogowaniem, archiwizacją oraz tworzeniem kolekcji dorobku osób realizujących cele Fundacji w Polsce i na świecie;
 9. Badań naukowych związanych z celami Fundacji;
 10. Studia telewizyjnego i centrum multimedialnego wraz z galerią wystawienniczą i biblioteką multimedialną  dotyczącą celów Fundacji;
 11. Wymian międzynarodowych i kontaktów z zagranicą;
 12. Organizowanie ruchu społecznego i kulturalnego wokół Fundacji;

Ponadto Fundacja może współpracować z wszelkiego typu instytucjami działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji.